خدمات مدیریت و مشاوره

خدمات مشاوره شرکت آگاهان تراز توس آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره به شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی میباشد

  • مشاوره حسابداری همراه با آموزش
  • مشاوره مالی
  • مشاوره مالیاتی
  • مشاوره بیمه
  • انجام پیش حسابرسی بیمه
  • طرح توجیحی
  • کارشناسی دادگستری