خدمات ما

انواع خدمات حسابرسی شامل :

حسابرسی صورتهای مالی و بازرس قانونی

مشاوره مالی و مالیاتی

طراحی و استقرار سیستمهای حسابداری مالی و قیمت تمام شده

حسابرسی عملیاتی

خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی

ارزیابی سهام