خدمات مالیات

در حسابرسی مالیاتی ظاهراً ادعا، اظهارنامه مالیاتی است و معیارهایی که باید با این ادعا مطابقت شود قانون مالیاتهای مستقیم،  بخشنامه ها، آیین  نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی است. در هیچ یک از انواع خدمات اطمینان بخشی، موضوع یا ادعا تأیید  نمیشود. این در حالی است که در حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از حسابرس خواسته شده است که درامد مشمول مالیات مؤدی را تعیین کند.

درامد مشمول مالیات عبارتست از سود ابرازی به اضافه هزینه های غیرقابل قبول، پس از کسر معافیت ها .تعیین یا تأیید درامد مشمول مالیات به منزله تعیین یا تأیید سود ابرازی است و این سود هیچگاه در حسابرسی صورتهای مالی، تأیید یا تعیین نمی شود. در حسابرسی مالیاتی تکلیف مباحثی چون سطح اهمیت (تحریف قابل تحمل) و نمونه گیری مشخص نشده است.