خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی

  • حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی،
  • خدمات اطمینان بخشی به غیر از حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات  مالی تاریخی،
  • خدمات مرتبط.

خدمات اطمینان بخشی خدماتی است که براساس آن حسابرس نتیجه انطباق موضوع یا ادعایی را با معیارهای از  پیش تعیین شده گزارش  میکند. نتیجه گیری این انطباق به صورت اطمینان معقول و یا محدود (سلبی) بیان می شود.

بنابر همین تعریف، حسابرسی صورتهای مالی عبارتست از اظهارنظر در خصوص انطباق صورتهای مالی با استاندارد های حسابداری. استانداردهای حسابرسی ضوابطی است که به منظور کنترل کیفیت این فرایند وضع شده اند.

در حسابرسی صورتهای مالی معیارهای اندازه گیری(استانداردهای حسابداری)کمتر تفسیرپذیر هستند.